ÕIGUSBIBLIOGRAAFIA


 

 • http://bie.nlib.ee  Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) on Eesti Rahvusraamatukogu koostatud bibliograafiline õigusalane andmebaas, mis põhineb samanimelisel trükiväljaandel.


ÕIGUSAKTID JA STANDARDID

 TEADUS JA ARENDUSTEGEVUS


 

 • http://www.nlib.ee/238  Teadus- ja arendustegevusega seotud õigusaktid.Riiklikud programmid. Riiklikud infoühiskonna arendusprojektid. Poliitikad. Strateegiad. Arendusdokumendid. Riiklikud struktuurid. Euroopa struktuurid.
 • http://www.nlib.ee/832  Raamatukogude statistika. Statistilise aastaaruande juhendid ja vorid ja Eesti Raamatukogude statistika ning rahvusvaheline raamatukogustatistika.  RAAMATUKOGU SÕNASTIK


 

 • http://www.nlib.ee/termin/  Raamatukogusõnastik põhineb Rahvusraamatukogu terminoloogiasektoris peetaval andmebaasil ja sisaldab üle nelja tuhande Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud termini raamatukogunduse, bibliograafia, raamatuteaduse, infotehnoloogia jm raamatukogunduse sidusaladelt.


ENTSÜKLOPEEDIAD


 


SÕNASTIKUD


 

 • http://www.keelevara.ee/  Keelevara on kogu aeg jaganud seisukohta, et eesti keele normatiivne alus, mida rahva seas tuntakse ÕS-ina, peab olema kõigile vabalt kättesaadav. Alates 7. jaanuarist 2007 on Keelevaras kättesaadav ÕS 2006. a
 • http://www.keeleveeb.ee/  Keeleveeb. Eesti keele sõnastikud. Erialasõnastikud. Eesti keele tarkvara. Korpused. Viited asutustele. Tõlkesõnastikud. Koolisõnastikud. Võõrkeelsed sõnastikud. Viited. Kõik see ühest kohast!
 • http://www.eki.ee/dict/synonyymid/  Eesti keele instituudi poolt koostatud Sünonüümisõnastik
 • http://www.eki.ee/dict/antonyymid/  Eesti keele instituudi poolt koostatud Antonüümisõnastik
 • http://www.eki.ee/dict/qs2006/  Eesti keele instituud poolt koostatud [ÕS] "Eesti Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006".
 • http://www.vallaste.ee/  e-teatmik on mõeldud eelkõige tavalisele arvuti- ja telefonikasutajale, kuid sellest võib kasu olla ka tõlkijatel, tudengitel ja isegi IT-spetsialistidel)
 • http://www.eki.ee/books/ekk07/  Eesti keele Käsiraamat on kirjutatud vähemalt keskharidusega eestlase jaoks. Ühelt poolt pakub see üldharivaid teadmisi eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta.
 • http://eum.nlib.ee  Eesti üldine märksõnastik (EÜM) on kõiki ainevaldkondi hõlmav märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jt. teavikute estikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks. EÜMi märksõnu kasutatakse e-kataloogis ESTER.


KIRJANDUS


 


RAHVALUULE


 

 • http://haldjas.folklore.ee/ebaas/  Rahvaluule. Siit leiate tekstikorpused, mis on koostatud kas liigikeskselt või esitavad ülevaate teatud piirkonna või valdkonna pärimusest. Lisaks ammendavatele või ligikaudselt ammendavatele tekstivalikutele on siinkohal loetletud ka antoloogia põhimõttel loodud valikud. E-kogudest saate pärida andmeid kõigi digitaliseeritud ja üldisesse andmebaasi liidetud tekstide kohta. Kõik materjalid kuuluvad autorikaitse alla, neid kasutades viidake andmebaasi aadressil.

 


KODULEHED


 

 • http://www.kul.ee/  Kultuuriministeeriumi koduleht, mis tutvustab Kultuuriministeeriumi töökorraldust ja annab ülevaate õigusloomest. Lisaks valdkonniti pakub ülevaadet järgnevate kultuuri puudutavate teemade kohta: teater; muusika; filmikunst; media; kirjandus jne.
 • http://www.nlib.ee/   Eesti Rahvusraamatukogu koduleht. Rahvusraamatukogu on riigi keskne teaduslik universaalraamatukogu, mis hangib, säilitab ja teeb kättesaadavaks sellel maal, selle rahva keeles, selle maa kohta ilmunud ja selle maa autorite avaldatud väljaandeid. Ühtlasi on rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia keskuseks.

  Rahvusraamatukogu ülesannete täitmise võimaldamiseks on enamuses riikides sisse seatud sundeksemplari süsteem, mis kohustab kirjastajat, trükikoda ja/või autoriõiguse subjekti loovutama rahvusraamatukogule tasuta teatud arvu eksemplare oma väljaannetest.

 • http://raamat.paide.ee/  Järvamaa Keskraamatukogu kodulehekülg. Jagab informatsiooni lahtiolekuaegade kohta, töökorralduse kohta, lisaks palju raamatukoguga seonduvat informatsioon

 • http://www.raamatukogu.viljandi.ee/ Viljandi Linnaraamatukogu koduleht, mis sisaldab palju olulist raamatukogutööd sisaldavat informatsiooni, lisaks on olemas pildigalerii, blogi jne.

 • http://kultuur.edu.ee/~trall/index.html  TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Raamatukogu
 • http://utlib.ee//  Kättesaadaval virtuaalsed erialaraamatukogud. Tartu Ülikooli Raamatukogu elektrooniline infoteenistus annab lugejate päringutele teatmekogudes leiduvate materjalide põhjal kiireid lühivastuseid.
 • http://www2.nlib.ee/ERY/  Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) on kasumit mitte taotlev avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. ERÜ on asutatud 1923. aastal ja taastegutsev 1988. aastast ning on asutatud määramata ajaks. ERÜ eesmärgid on raamatukogunduse arendamine, raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine ning kutsehuvide kaitsmine.
 • http://www.kirjandus.ee/  Eesti Kirjanduse Seltsi koduleht. Seltsi põhikiri on registreeritud 8. mail 1907 Liivimaa seltside ja ühistute nimekirjas. Uuendatud kujul on põhikiri registreeritud Tartu-Võru rahukogus 30. septembril 1919. Põhikirja on muudetud ja täiendatud 22. mail 1926 ja 17. veebruaril 1933.
 • http://www.ekl.ee/index.html  Eesti Kirjanike Liit

 BLOGID

 

 • http://kirjandusjakeel.blogspot.com/   Rahvusraamatukogu ajaveeb

  Peamised ajaveebi autorid on Rahvusraamatukogu kirjanduse ja keele asjatundjad Maire Liivamets, Siiri Lauk ja Inna Saaret, kes pakuvad laiemale avalikkusele võimalust kaasa mõelda ja rääkida kirjanduse ning eesti keele teemadel

 • http://blog.varrak.ee  Varraku raamatublogi. Lisaks RRi uuele ajaveebile on kasulik teha tutvust ka Varraku kollektiivse raamatublogiga


ABI LINGID


 

 • http://www.kuidas.ee/  Kuidas.ee on õpetuste kogumik, kus iga õpetus on samm - sammu järel juhis. Siit leiad artikleid, õpetusi ja juhiseid ükskõik millisest valdkonnast!
 • http://babelfish.yahoo.com/  Babelfish on tõlkimiseks väga mugav lehekülg. Võimalik tõlkida teksti osade kaupa või kogu URL.
 • http://vision.pri.ee/  Luues veebikunsti. See leht on mõeldud kõigile, kes on huvitatud järgmistest teemadest: Adobe Photoshop, GIMP, Flash, 3D kunst, HTML, PHP, MySQL, JavaScript ja CSS.
 • http://voido.pri.ee/arvutiope.php  Võido Rahula veebileht, mis sisaldab kõikvõimalikku arvutiõpet ja lisaks palju muud põnevat 
 • http://www.arvutikaitse.ee/  Arvutikaitse. Arvuti on täpselt samasugune vara nagu teie kodu, auto, stereokombain ja CD-d. Keegi ei pea imelikuks, et kodust lahkudes suletakse aknad ja lukustatakse uks, samuti ei jäeta autot maja ette, uksed pärani lahti ja raadio valjuhäälselt mängima.


KAARDID


 


E-KOOL


 

 • https://ee.ekool.eu/eschoolmain  e-Kool on lihtne ja mugav internetipõhine õppeinfosüsteem, mis ühendab kõiki õppetööga seotud osapooli: koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.


RAAMATUKOGU AJAKIRI

 

http://www.nlib.ee/html/anded/rk/indexrk.html   Raamatukogu ajakiri 1923,aastal ilmus ERÜ väljaandel raamatukogundusalane erialaajakiri "Raamatukogu" esimene number, ajakirja väljaandmine katkes 40-ndail aastail. 1989.aastast taas ilmuv ajakiri sisaldab põhiliselt raamatukogunduslikke artikleid, kuid ka raamatukogundusega seonduvate kultuuri üldküsimuste, kirjanduse, kirjastamise, raamatukujunduse, raamatuloo, bibliofiilia jm. käsitlusi.