Mittetulundusühing Ollepa  Külaselts

 

PÕHIKIRI

 

 

I  ÜLDSÄTTED

 

1. Mittetulundusühing, nimetusega Ollepa Külaselts (edaspidi: selts), on vabatahtlikkuse alusel loodud Ollepa külaelanikke ja nende mõttekaaslasi ühendav mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides ja on välja kasvanud Ollepa külaseltsingusti

Selts on asutatud 17.veebruaril 2007 a.

2. Seltsi asukoht: Ollepa küla, Türi vald, Järvamaa

3. Seltsi põhieesmärkideks on:

3.1. tähtsustada külaelu, kui eesti rahva,tema kultuuri ja traditsioonide järjepidevuse kandjat;

3.2 aidata kaasa Ollepa kandi sotsiaalse ja majandusliku arengu kaasajastamisele, ettevõtluse mitmekesistamisele, loodushoiule;

3.3. säilitada ja suurendada elujõulist maakogukonda ja arendada küla seltsielu;

3.4. tähtsustada haridust, kui elujõulisuse alust

4. Eesmärkide saavutamiseks selts:

4.1. korraldab teabelevi ja koolitusi, omavahelist seltsilist tegevust ja kultuurilist suhtlemist;

4.2. korraldab talguid heakorra-töödeks;

4.3. teeb koostööd külavanemaga ja esindab vajadusel oma küla;

4.4. arendab koostööd teiste mittetulundusühenduste, organisatsioonide ja ettevõtjatega;

5. Oma tegevuses juhindub selts Eresti Vabariigi õigusaktidest, mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast.

 

 

II  SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE  TINGIMUSED JA KORD

 

6. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik ja seltsing, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis maksu.

6.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus.

7. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi juhatus kustutab pärast kahe kuu möödumist setsist väljaastunu seltsi liikmete nimekirjast.

7.1. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel.

7.2. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosolku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Otsus langatatakse enamushäältega.

7.3. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

 

 

III. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

8. Seltsi liikmetel on õigus:

a)     osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;

b)    olla valitud seltsi juhatuse, (nõukogu), (revisjonikomisjoni) ja muude organite liikmeks;

c)     saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.

9. Seltsi liige on kohustatud:

a)     järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;

b)    tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;

c)     teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

d)    tasuma seltsi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

10. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib seltsi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik seltsi liikmed, alusel.

 

IV. ÜLDKOOSOLEK

 

11. Seltsi kõrgemaiks organiks on seltsi üldkoosolek, mille iga seltsi liikmel on üks hääl.

12. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:

a)     põhikirja muutmine;

b)    eesmärgi muutmine;

c)     juhatuse liikmete määramine;

d)    juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;

e)     seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f)      muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

13. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a)     aastaaruande kinnitamiseks

b)    juhul, kui seda nõüab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest

c)     muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.

14. Üldkoosolku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne ülkoosoleku toimumist AVALIKU TEATE, näidates ära üldkoosolku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

15. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest.

16. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest.

17. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi seltsi liikmete nõusolek.

 

V. JUHATUS

 

18. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on vähemalt 5 liiget .

19. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

20. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustomingutes.

21. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 15’000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

22. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 

 

 

 

VI. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE.

 

23. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

24. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

25. Seltsi likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades seltsi liikmete vahel või läheb sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu (mis asub Ollepa külas) valdusse.