Ollepa küla arengukava on kinnitamata ja "tööjärgus"

 

OLLEPA KÜLA ARENGUKAVA 2008-2013

 

                                      

1. SISSEJUHATUS.

Küla ajalugu.

Asend.

Looduslikud olud.

Kultuuripärand.

Majanduslikud olud.

Infrastruktuur

Elanikkonna numbriline koosseis.

SWOT analüüs.

Visioon.

 

 

 1. SISSEJUHATUS

 

 Käesolev arengukava on koostatud aastateks 2008-2013, mis paneb paika Ollepa küla tulevikuvisiooni ja sellest lähtuvalt arengueesmärgid. Arengukavas on ära toodud küla üldiseloomustus, mis annab ülevaate praegusest küla olukorrast. Samas pannakse arengukavas paika pikemaajalised arengusuunad ja eelistused ning tegevuse kavandamise alused. Arengukava peab toetuma külas olemasolevatele eeldustele, olema realistlik ja elluviidav. Arengukava ei saa kunagi lõplikult valmis, sest toimuvatest muutustest lähtuvalt, peab ka arengukava pidevalt üle vaatama, täiustama ja parandama.

Arengukava on vajalik selleks, et olla teadlik olemasolevast olukorrast ning vältida juhuslikkust tegutsemisel. Määratletakse eesmärgid ja pannakse paika konkreetsed tegevused, mida hakatakse ühiselt ellu viima. Ka erinevate valdkondade tegevused on paremini kooskõlastatavad, otsused kergemini langetatavad arengukava olemasolul.

Arengukava lahutamatuks osaks on kohalike elanike kaasamine nii koostamise kui ka eesmärkide saavutamise protsessi.

Arengukava koostamine algas märtsis 2006 elanike küsitluse läbiviimisega. Uuriti elanikkonna  olulisemaid probleeme ja ootusi piirkonna arengule. Seejärel toimus külakoosolek. Arutleti piirkonna probleemide,  elanike ootuste ja visiooni üle.

Igasugune areng on pidev ja pikaajaline protsess ning kõiki võimalikke arenguvariante pole võimalik ette näha. Mida rohkem tehakse tööd käesolevas arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamise nimel, seda tõenäolisem on, et Ollepa küla tulevik saab olema selline nagu me seda näha soovime.

 

 

 

Küla ajalugu

 

Esimest korda on Ollepat mainitud 1599(Holubie), 17.saj.esimesel poolel rajati Ollepa mõis (ka Olleva; Ollepäh).

19.12.1905.a oli Tallinnast tulnud rev. Töölissalgal Ollepas kokkupõrge mõisnike ja tragunitega.

 Ilmunud on raamat A.Lombak „ Leekides”.

 

Asend

 

Ollepa küla paikneb Järvamaa lõunaosas, Türi valla lõunapoolses servas. Valla keskusesse on Ollepast 25 km ja valla teeninduspunkti Kabalasse on 7 km. Lähimasse linna Võhmasse on Ollepast 5 km. Imavere - Viljandi maanteele on Ollepast 6 kilomeetrit, Türi – Võhma maanteele 5 kilomeetrit. Ollepa külast läheb läbi Viljandi – Tallinn rongiliin. Naaberküladeks on Kabala, Villevere, Kahala, Sagevere ja Pibari.

Asend mõjutab piirkonda soodsalt, sest rongiliiklus on lähedal ja on säilinud inimsõbralik looduskeskkond.

 

Looduslikud olud

 

Küla keskel asub endine looduskaitsealune park, kus leidub erinevaid puuliike.

Ümbruskonnas on ülekaalus raba ja segametsad.

 

                  Kultuuripärand

 

 Küla territooriumil säilinud kunagise  Ollepa mõisa abihooned, kus elavad praegu külaelanikud..

Ollepa külas on säilinud mitmed 1930.a. paiku ehitatud talumajapidamised koos abihoonete ja tolleaegse sisustusega (põllutööriistad ja muud töövahendid), mis vajavad üldjuhul korrastamist.

 

 Majanduslikud olud

 

Ollepa külas asub Ollepa raamatukogu. enamus elanikke käib tööl väljaspool küla piire või tegutseb FIE-dena. külas asuvad põllud on kasutuses ja korralikult haritud. külaelanikke töötab veel Imaveres, Võhmas, Koerus, Türil jne. On ka üksikuid töötuid, enamus külaelanikest on pensionärid ja lapsed. Etrtevõtlusega tegelevad kaks puidutöötlusfirmat, mis annavad tööd ca 5-le inimesele. Põllumaad on rendile antud ja neid rendib Oisu OÜ. Lähikonnas on kaks kooli Võhma gümnaasium ja Kabala Põhikool. Võhma Gümnaasium asub Ollepast 5 km kaugusel ja Kabala Põhikool on Ollepas otsetee korral 7 km (liinibuss sõidab ringiga 20km) kaugusel. Enamik lapsi käib Võhma koolis, sest hommikul saavad lapsed kooli ühistranspordiga ja Võhma on tunduvalt lähemal. Õhtul koju saavad lapsed Kabalast ja Võhmast Türi valla korraldatud transpordiga.

 Kabala Põhikooli juures on suur ja korralik spordisaal, mida saavad kasutada Ollepa küla elanikud isikliku transpordi olemasolu korral.

 Lähimad lasteaiad asuvad Võhmas (5 km) ja Kabala (7 km). Lasteaial on korraldatud transport otse Ollepa-Kabala ( 7km).

Lähim vanurite hooldeasutus on Villeveres, mis asub 2 km kaugusel.

Eraettevõtlusena tegutseb Ollepas  teraviljatootja ja kolm puidutöötlusfirmat.

Elanikke teenindas kuni 15.nov 2008 kaks korda nädalas autokauplus.

Küla keskus on tiheasustusala ja keskusest eemal on hajaasustusala. Keskuses on kaks mitmekortelist elamut, mis on osaliselt tühjad ja kehvas olukorras. Keskasutuses olev maa on erastamata.

Keskuses on säilinud arhidektuuriväärtusena Ollepa mõisakompleksi kuulunud mõisatööliste majad ja  valitsejamaja.

Külakeskusest eemal asub kolhoosiaegne laudakompleks.

Külas on välja kujunenud ühisüritused. Ollepas tegutseb Ollepa Külaselts, mis esitab järjepidevalt projekte ja taotlusi Kohalikule omavalitsusele – ürituste rahastamiseks ja Maakondlikult – tegevuse  arendamiseks vajaliku inventari soetamiseks.

Aastal 2007 valiti Ollepa küla Türi valla aastakülaks.

 

 Infrastruktuur

 

Elektriühenduse tase ei rahulda elanike vajadusi. Liinid ja alajaamad on amortiseerunud.  Kohad kus  on tehtud liinide uuendamisi on elekter kvaliteetne, mujal aga ebastabiilne. Esineb voolukatkestusi, pinge kõigub ja kahjustab majapidamismasinaid.

Talude kaevud ei ole kõik kvaliteetse veega (projektid töös). Augustis 2008 suleti Ollepa postkontor ja postiteenus on üle viidud motokandele.

Ollepa raamatukogus on võimalik kasutada kaks korda nädalas AIP-i. Viidad taludeni puuduvad ja puudub ka  küla kaart.

Mobiililevi on külas olema.

Telefoniside ja internetiühenduse võimalus on külas kättesaadav.   

Raudteejama viib eratee 300m.

Küla läbiv riigitee on tolmuvaba kattega.

Külas paiknevad Türi vallale kuuluvad teed on kehvas olukorras.

 

 Elanikkonna numbriline koosseis

 

Ollepas elab 84 sissekirjutusega alalist elanikku ( reaalselt rohkem).

Nädalavahetustel ja koolivaheaegadel lisandub ca 40 elanikku.

 

 

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-

Mehed

3

5

7

9

4

14

Naised

2

5

6

5

2

22

 

Lasteaiaealised lapsed käivad Kabala ja Võhma lasteaias

Kolliealistest lastest käivad 3 Kabala Põhikoolis ja teised Võhma Gümnaasiumis

Tööealised elanikud käivad tööl naaberkülades, kaugeim koht on Koeru.

Ollepas saab tööd kaks kohalikku inimest. Eraettevõtluses saavad tööd kaugemalt  elanikud.

  

   SWOT analüüs

 

TUGEVUSED

NÕRKUSED

Inimeste huvi arengu vastu

Tugev meeskond

Põhjalik külakroonika

Eramajad, aiamaa, põllumaa

Vaikne ja rahulik

Asukoht soodne

Tugevad traditsioonid

Üritused

Sõbralik keskkond

Turvaline

Naabrivalve

Hajaasutusega talud

 

Puudub külavanem

Külamaja puudumine

Puuduvad taluviidad, külakaart, teeviidad, infotahvel

Haridustase madal

Puuduvad korteriühistud

Sümboolika

Puudub koostöö väljaspool EV

Asukoht

Kaevude olukord

Ettevõtlikkus

Heakord

Tühjad talukohad

 

 

OHUD

VÕIMALUSED

Külamaja puudumine

Autokaupus

Elektriprobleemid

Prügimajandus

Töökohti pole

Bussiliiklus vähene

Valla keskus kaugel

Kehvad vallateed

Inimesi vähe

Ääremaa

Veevarustus ja kanalisatsioon on probleemne

Teenuste vähene pakkumine

Kaupluse puudumine

Teenuste puudumine

Raudteepeatuse sulgemine

Elanikkonna vananemine

Tühjad talukohad

 

Asukoht

Külaliikumise toetus

Tegevusväljakute rajamine

Suurte tööstuste puudumine

Kauplusauto organiseeritus

Kauplus (müügipunkt)

Raamatukogu ja küla koostöö

AIP

Bussijaam, raudteepeatus korda

RMK

Külamaja (muuseum) rajamine

Tegevusväljak

Vanadekodu Villeveres

Teiste küladega suhtlemine

Leader programm, koolitus

Fondid, projektid

Koostöö Türi vallaga

Tänavavalgustus

Tasuta buss kord nädalas valla keskusesse

 

Visioon

 

Ollepa küla elanikud

 

Ollepa küla on saanud külavanema.

Haridustase külas vastab vajadustele. Korraldatakse koristustalguid ja niitmist heakorra parendamiseks.

Piirkonnas tegutseb tugev, teovõimeline külaelanikkond. Külaelanikele on omaseks saanud positiivne mõttelaad külaelu ja ühistegevuse suhtes. Toimib ühtne külaelu korraldamine, infolevik ja -vahetus.

Hea koostöö on saavutatud teiste küladega, kohaliku omavalitsusega ja sõprussidemed on loodud väljaspool EV asuva(te) Seltsi(de)ga.

Jätkub koostöö külaliikumise vallas nii maakondlikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Külas on välja kujunenud omad ühisüritused ja traditsioonid. Külamaja juures oleval külaplatsil asub park, spordi- ja mänguväljak, lava koos varjualustega ning külakiik.

Küla tähtsamad objektid on märgistatud, küla on saanud sümboolika.

Paljude külaelanike elatusallikaks on väikeettevõtlus, osa neist tegeleb turismi- ja puhkemajandusega seotud teenuste pakkumisega (muuseum, avalik külakeskus, telkimine, meened, matkad, toitlustamine, majutus, suveniiride tootmine, hobusekasvandus jne.) jätkatakse aastaringselt traditsiooniliste ürituste läbiviimisega.

Tegutsevad korteriühistud, erastamata maad on erastatud. Külas ei leidu tühje talukohti.

 

Kohalik Omavalitsus, Maakond, Eesti riik, Euroopa Liit

 

Küla on muutunud aktiivset tegevust pakkuvaks heakorrastatud elamis- ja puhkepiirkonnaks, mis lähtub loodussäästvatest põhimõtetest.

Arenev infrastruktuur ja küla soodne asend on muutnud Ollepa küla atraktiivseks elamiskohaks. Vajalikud teenused on kohapeal kättesaadavad.

Küla elanikkond on kasvanud siia elama asunud noorte pered arvel.

On ehitatud uusi hooneid ja renoveeritud vanu.

Paranenud on olukord ettevõtluses ja põllumajanduses. Külamajas paikneb interneti püsiühendusega teabetuba, raamatukogu ja muuseumituba.

Külas tegutsevad erinevad huvialaringid, toimuvad koolitused, õppe- ja teabepäevad

Teed on aastaringselt hooldatud ja maanteede lähiümbrus heakorrastatud. Paranenud on ühistranspordiühendus Türini.

Korrastatud ja hooldatud on  bussiootepaviljon ja rongijaam. Ühistranspordi probleemid on lahendatud ( transport otse Paide), rong peatub Ollepas.

Organiseeritud on kord nädalas Türile tasuta bussiga sõit.

Elektriliinid on korrastatud. Tänavavalgustuse projekt on edasi arendatud ka bussijaama ja raudteepeatusesse.

Külaplatsile on rajatud tegevusväljak ja jalgpalliplats.

Prügimajandus on hästi toimiv.

Ääremaa pole probleem, pigem eelis.

Valdade  ühinemisel tekkinud pinged on lahendatud.