Lingid 

Siin on sulle kättesaadavad lingid ja andmebaasid, mis võiks olla heaks aluseks orienteerumiseks informatsiooni otsimisel.

Tutvu ja kasuta julgelt!

Lisaks on välja toodud ka link, mis viib Sind album.ee keskkonda , et tutvuda pildimaterjaliga (külategevus, raamatukoguga seonduv jne). Album ei ole lõplik, see kuulub täiendamisele.